سبز قامتسه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

دانلود رایگان کتاب بسیار زیبا و بی نظیر اصول فقه براي آزمون وکالت

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

اصول فقه برای آزمون وکالت

اصول فقه مظفر

 

موضوع: بهترین شیوه برای مطالعه اصول فقه برای آزمون وکالت

نویسنده: نیما جهانشیری و سید مرتضی هاشمیان

زبان: فارسی

مفدمه ای در توضیح کتاب

سال ۹۱که تصمیم گرفتم برای آزمون ارشد درس بخـوانم، بـرای آمـادگی در درس اصـولفقـه،
دنبال کتاب یا جزوه ای میگشتم که مثالهای حقوقی داشته باشد اما پس از جستجوی فراوان متوجـه
شدم که متأسفانه چنین منبعی وجود ندارد. برای همین، خودم دست به کار شدم و از پنج جلـد کتـابی
که برای اصول داشتم مثالهای حقوقی را استخراج و مبحث بندی کردم. برای نمونه، مثالهایی که بـرای
مبحث عام در این ۵جلد کتاب آمده بود را در یـک جـا و زیـر مبحـث عـام نوشـتم؛ و از آن پـس،
هنگامی که مبحثی را میخواندم به جزوهای که نوشته بودم مراجعه میکردم و مثالهایش را میخواندم.
پس از راه اندازی وبلاگم، تصمیم گرفتم جزوه ام را برای شما دوستان آماده کنم و در اختیارتـان قـرار
بدهم. به لطف خدا از طریق یکی از اساتید حقوق با آقای هاشمیان عزیز آشنا شدم. در این رابطـه بـا
ایشان صحبت کردم و متوجه شدم قصد دارند کتابی در ایـن زمینـه اسـتدلالهای حقـوقی در آیـات و
روایات تالیف کنند. در ارتباط با جزوه ی اشاره شده با ایشان صحبت هایی انجام دادم و قرار بر ایـن
شد که ایشان این جزوه را کاملتر کنند و در ابتدا یک توضیح مختصری در مورد هر مبحـث بنویـسند
و بعد مثالهای هر مبحث را ارائه دهند. جزوهی اولیهای که من آماده کرده بـودم ۲۵صـفحه داشـت و
هیچ توضیح و نشانهای نیز برای درک مثالها نداشت اما جزوهی پیش روی شما گرامیـان در قـسمت
اول ۷۸صفحه دارد با توضیحات و نشانه هایی برای درک مثالها. شما عزیـزان اگـر در ایـن رابطـه
پرسشی داشتید میتوانید با آقای هاشمیان، با توجه به این کـه ایـشان سـابقه تـدریس اصـول فقـه در
دانشگاه دارند در میان بگذارید.

بهترین شیوه مطالعه اصول فقه برای آزمون وکالت
اصول فقه درسی است فرّار و مطالب آن به سرعت فراموش میشود و برای رفع این مشکل،
بهترین شیوه این است که اولاً هر مبحث را با مثال های متعددی به ذهن بسپارید؛ ثانیاً مطالب را
هر چند وقت یک بار (بسته به نوع برنامه ریزیتان) دوره و تکرار کنید.

به دوستان غیر شاغل و دوستانی که زمان کافی برای مطالعه ی اصول فقـه دارنـد
توصیه می کنم در ابتدا کتاب اصول فقه دانشگاهی تالیف محمد رضا شـب خیـز را بـه صـورت
عمیق مطالعه کنند (مطالعهی این کتاب زمان زیادی نمی برد؛ چرا کـه فـوقالعـاده سـاده و روان
است) و در هر مبحثی که مطالعه می کنید، بر روی مثال های کتاب تمرکز کنید و برای هر مبحث
خودتان سعی کنید علاوه بر مثال های حقوقی این کتاب، مثالهای حقوقی دیگری را هم بیابیـد.
در مرحله ی بعد، کتاب اصول فقه ابوالحسن محمدی را مطالعـه کنیـد (در صـورتی کـه قبـل از
مطالعهی این کتاب، اصول فقه دانشگاهی را نخوانده باشید، کار برای شما سخت می شـود، چـرا
که در کتاب آقای ابوالحسن محمدی کلیگویی وجود دارد و مباحث دقیقاً شرح داده نـشده انـد.
اکنون بر روی مثال های کتاب دکتر ابوالحسن محمدی تمرکز نمایید. اگر دقت نمایید؛ بیشتر تکیه
سخن ما بر روی مثال ها میباشد).
در مرحله بعد به تست زدن بپردازید و کتاب تست استاد شهبازی را به دقت مطالعه نماییـد.
در این مرحله؛ توجه داشته باشید که پاسخ نامه ی ایشان را هم باید دقیق مطالعه نمایید

به دوستان شاغل و دوستانی که زمان کافی برای مطالعـه ی اصـول فقـه ندارنـد
توصیه می کنم در ابتدا کتاب اصول فقه دانشگاهی محمدرضا شب خیز را دقیق مطالعه کنند و در
مرحله ی بعد کتاب تست اصول دکتر محمد حـسین شـهبازی را مطالعـه کننـد. در تـست زدن،
نیازی به مطالعه ی تستهایی که برای آزمون خانواده در این کتاب بیان شده نمیباشد

ما را در کانال تلگرامی دنبال کنید.

به این پست امتیاز دهید.
Likes2Dislikes4
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر