سبز قامتجمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

ترجمه درس به درس فقه غیر استدلالی - محمد میثم حقگو و محمد حسین خادمی

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

ترجمه فقه غیر استدلالی

ترجمه فقه استدلالی

موضوع: ترجمه غیر استدلالی

نویسنده: محمد میثم حقگو – محمد حسین خادمی

سال نشر: …..

بخشی از متن کتاب

درس ۱

مسأله ۱:

بر هر مکلفى واجب است که در عبادات و معامالت خود یا عمل به اجتهاد نماید و یا تقلید کند و یا عمل به احتیاط.

مسأله ۲:

تقلید ملتزم شدن و عقد قلب نمودن بر عمل کردن به قول مجتهد معین است، اگر چه هنوز عمل نکرده باشد، بلکه اگر چه فتوا را نیز به دست نیاورده باشد، پس اگر رسالۀ مجتهدى را گرفت و ملتزم شد به عمل کردن به آن چه در آن است، در تحقق تقلید کفایت مىکند.

مساله ۳:

در تحقق تقلید گرفتن رساله و ملتزم شدن به عمل به آن چه در رساله است کفایت مىکند، اگر چه نداند که چ ه در رساله نوشته شده و عمل هم نکند، پس اگر مجتهد او وفات کرد، براى او بقاء جایز است اگر چه در صورت عدم علم به آن چه در رساله است، بلکه با عدم عمل هر چند بعد از علم باشد، احوط عدم بقاء و ع دول ب ه ح ى اس ت، بلکه احوط به احتیاط استحبابى، عدم بقاء است مطلقاً، اگر چه بعد از علم و عمل بوده باشد.

مساله۴:

در مجتهد چند امر شرط است: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مردبودن، و حریت بنا بر قولى، و »مجتهد مطلق« بودن، یعنى باید قوهى استنباط اغلب احکام را داشته باشد. پس تقلید از متجزّى جایز نیست، یعنى کسى که در یک مسأله یا در چند مسأله، قوهى استنباط دارد و قوهى باقى را ندارد. »و حیات« پس تقلید ابتدائی از میت جایز نیست، البته همانطور که گششت، بقاء بر تقلید میت جایز است. »و اعلمیت« پس بنا بر احوط، تقلید مفضول با تمکن از افضل جایز نیست. »و شرط است « که متولد از زنا نباشد. »و آن که مقبل بر دنیا نباشد« یعنى همت او و جدّ و جهد او در تحصیل دنیا و جمعآورى اوضاع دنیویه بیش از حد متعارف، نباشد. و محبت دنیا و عشق آن من حیث هى، در قلب او محکم نباشد. در توقیع شریف حضرت عسکرى سالم اللّّٰه علیه است »وَ أَما مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنَاً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفَاً لِهَوّٰاهُ مُطیعاً ألَمْرِ مُوالهُ فَلِلْعَوّٰامِ أَنْ  قَلِّدُوهُ«.

مسأله ۵:

عدالت عبارت است از ملکهى انجام واجبات و ترک محرمات، و با حسن ظاهرى که علماً یا ظنا کاشف از ملکه است شناخته مىشود . و با شهادت عدلین و شیاعى که مفید علم باشد ثابت مىشود.

مسأله ۶:

احوط وجوب تقلید اعلم است در صورت امکان، و فحص در پیدا کردن اعلم واجب است.

مساله۷:

مراد از اعلم، کسى است که در قواعد و مدارک مسأله، اعرف باشد و در نظائر و اخبار مسأله، اطالعش بیشتر و فهم او در اخبار زیادتر باشد. حاصل آن که در بیرون آوردن حکم اللّه و فهمیدن آن از ادلهى شرعیه، استادتر باشد. و مرجع در تعیین اعلم، اهل خبره و استنباط است.

 

امیدواریم که مورد استفاده واقع شود.

ما را در کانال تلگرامی دنبال کنید.

به این پست امتیاز دهید.
Likes5Dislikes0
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر