سبز قامتشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

منبر کوتاه و بسیار عالی در مورد امام زمان در نیمه شعبان-منبر کامل

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

منبر در مورد امام زمان(نیمه شعبان)

منبر

موضوع: منبر امام حاضر غائب

مناسبت: نیمه شعبان

بخشی از منبر

یکی از بزرگان علم اخالق این داستان را نقل می کرد و اشک میریخت داستانی

به ظاهر ساده اما بسیار تکان دهنده او میگفت :

پدری چهار فرزندش را گذاشت درون اتاقی و گفت فرزندانم من از کنار شما
می روم ، تا زمانی که برمیگردم خانه را مرتب کنید. خداحافظی کرد اما از اتاق
خارج نشد و پشت پرده ای که در اتاق زده شده بود رفت و پنهانی بچه ها را
زیر نظر گرفت. از پشت پرده نگاه می کرد که چکار می کنند .

۱-یکی از بچه ها که گیج بود حرف پدر یادش رفت سرش به بازی گرم شد
یادش رفت که بابایش گفته است خانه را مرتب کنید

۲-یکی دیگر از بچه ها که شرور بود خانه را به هم ریخت و داد و فریاد زد که
من نمی گذارم کسی این جا را مرتب کند

۳-یکی دیگر از بچه ها که ترسو بود نشست وسط اتاق و شروع کرد به گریه و
جیغ و داد که بابا بیا بابا بیا

۴-اما آن یکی که زرنگ بود خوب به اطراف نگاه کرد و رد لباس بابا را از
پشت پرده دید و تند تند همه جا را مرتب می کرد و با آن برادر شرور درگیر
می شد و به دو برادر دیگرش امید می داد که بیایید تا اتاق را مرتب کنیم .
این استاد اخالق به اینجای داستان که می رسید می فرمود:
شماهم بیایید امروز خوب نگاه کنید آیا از پشت پرده رد لباس آقا را نمیبینید؟
او همیشه بوده و هست و در حال نظاره اعمال ماست. خانه را مرتب کن ، آقا
حاضر است .

جایی بودم جوانی نزدیک آمد و سالم کرد، خیلی شیک و امروزی بود، از من
پرسید: حاج آقا این امام زمانی که می گویید خالصه هست یا نیست؟حاضر است
یا غائب ؟

به این پست امتیاز دهید.
Likes5Dislikes0
دانلود باکس
مشاهده با QR کد
نظرات و ارسال نظر