سبز قامتپنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

نکات تفسیری ناب و بسیار عالی جزء سوم قرآن کریم-مناسب برای ماه رمضان

سخن دوست :امـام صـادق علیـه‌السـلام: گـریـه کننـده جـدم از جـای خـود بـر نمی‌خیـزد مـگر اینکه ماننـد روزی ڪه از مـادر متـولد شـده از گنـاهـان پاک اسـت.

نکات تفسیری جزء سوم قرآن کریم

نکات تفسیری جزء سوم قرآن کریم

موضوع: نکات تفسیری جزء سوم قرآن کریم

مناسبت: جلسات قرآن

توضیح

در این بخش از وب سایت فرهنگی سبز قامت ما قصد داریم که به شما عزیزان نکات تفسیری جزء سوم قرآن را ارائه کنیم ، امیدواریم که مورد استفاده قرار گیرد.

متن

نکات و آیات مهم جزء سوم قران

جزء سوم قران مجید شامل ایات ۲۵۳ تا تاخر سوره بقره و نیز ایات ۱-۹۱ سوره ال عمران میباشد.

در این جزء در سوره بقره ادامه ایات الاحکام و در سوره ال عمران احتجاج با اهل کتاب غالب است.

تاکید زیاد به انفاق: پاداش هفتصد برابر برای انفاق

اى کسانى که ایمان آورده‏ اید از آنچه به شما روزى داده‏ایم انفاق کنید پیش از آنکه روزى فرا رسد که در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى و کافران خود ستمکارانند {۲۵۴}

مَثَل [ صدقاتِ ] کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد [ آن را ] چند برابر می کند ، و خداوند گشایشگر داناست. {۲۶۱}

کسانی که اموالِ خود را در راه خدا انفاق می کنند ، سپس در پیِ آنچه انفاق کرده اند ، منّت و آزاری روا نمی دارند ، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان [ محفوظ ] است ، و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند. {۲۶۲}

گفتاری پسندیده [ در برابر نیازمندان ] و گذشت [ از اصرار و تندیِ آنان ] بهتر از صدقه ای است که آزاری به دنبال آن باشد ، و خداوند بی نیاز بردبار است. {۲۶۳}

ای کسانی که ایمان آورده اید ، صدقه های خود را با منّت و آزار ، باطل مکنید ، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم ، انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد.

پس مَثَلِ او همچون مَثَلِ سنگ خارایی است که بر روی آن ، خاکی [ نشسته ] است ، و رگباری به آن رسیده و آن [ سنگ ] را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان [ ریاکاران ] نیز از آنچه به دست آورده اند ، بهره ای نمی برند و خداوند ، گروه کافران را هدایت نمی کند. {۲۶۴}

و مَثَل [ صدقات ] کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می کنند ، همچون مَثَلِ باغی است که بر فراز پشته ای قرار دارد [ که اگر ] رگباری بر آن برسد ، دو چندان محصول برآورد ، و اگر رگباری هم بر آن نرسد ، بارانِ ریزی [ برای آن بس است ] ، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. {۲۶۵}

ای کسانی که ایمان آورده اید ، از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید ، و از آنچه برای شما از زمین برآورده ایم ، انفاق کنید ، و در پی ناپاکِ آن نروید که [ از آن ] انفاق نمایید ، در حالی که آن را [ اگر به خودتان می دادند ] جز با چشم پوشی [ و بی میلی ] نسبت به آن ، نمی گرفتید ، و بدانید که خداوند ، بی نیاز ستوده [ صفات ] است. {۲۶۷}

شیطان شما را از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد و [ لی ] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می دهد ، و خداوند گشایشگر داناست. {۲۶۸}

[ خدا ] به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد ، و به هر کس حکمت داده شود ، به یقین ، خیری فراوان داده شده است و جز خردمندان ، کسی پند نمی گیرد. {۲۶۹}

و هر نفقه ای را که انفاق ، یا هر نذری را که عهد کرده اید ، قطعاً خداوند آن را می داند ، و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. {۲۷۰}

اگر صدقه ها را آشکار کنید ، این ، کارِ خوبی است ، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید ، این برای شما بهتر است و بخشی از گناهانتان را می زداید ، و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. {۲۷۱}

هدایتِ آنان بر عهده تو نیست ، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می کند ، و هر مالی که انفاق کنید ، به سود خود شماست ، و [ لی ] جز برای طلب خشنودیِ خدا انفاق مکنید ، و هر مالی را که انفاق کنید [ پاداشِ آن ] به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت. {۲۷۲}

[ این صدقات ] برای آن [ دسته از ] نیازمندانی است که در راه خدا فرومانده اند ، و نمی توانند [ برای تأمین هزینه زندگی ] در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتن داری ، فرد بی اطلاع ، آنان را توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار ، [ چیزی ] از مردم نمی خواهند. و هر مالی [ به آنان ] انفاق کنید ، قطعاً خدا از آن آگاه است. {۲۷۳}

کسانی که اموال خود را شب و روز ، و نهان و آشکارا ، انفاق می کنند ، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. {۲۷۴}

ادامه نکوهش علمای منحرف در سوره ال عمران

اى اهل کتاب چرا حق را به باطل درمى‏ آمیزید و حقیقت را کتمان مى‏ کنید با اینکه خود مى ‏دانید {۷۱}کسانى که پیمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچیزى مى‏فروشند آنان را در آخرت بهره‏اى نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمى‏گوید و به ایشان نمى‏نگرد و پاکشان نمى‏گرداند و عذابى دردناک خواهند داشت {۷۷}

و از میان آنان گروهى هستند که زبان خود را به [خواندن] کتاب [تحریف شده‏ اى ] مى‏ پیچانند تا آن [بربافته] را از [مطالب] کتاب [آسمانى] پندارید با اینکه آن از کتاب [آسمانى] نیست و مى‏گویند آن از جانب خداست در صورتى که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ مى ‏بندند با اینکه خودشان [هم] مى‏دانند {۷۸}

هیچ بشرى را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى بدهد سپس او به مردم بگوید به جاى خدا بندگان من باشید بلکه [باید بگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانى] تعلیم مى‏دادید و از آن رو که درس مى‏خواندید علماى دین باشید {۷۹}
و [نیز] شما را فرمان نخواهد داد که فرشتگان و پیامبران را به خدایى بگیرید آیا پس از آنکه سر به فرمان [خدا] نهاده ‏اید [باز] شما را به کفر وامى ‏دارد {۸۰}مفاهیم کلی جزء ۳

۱- درجات معنوی انبیاء با هم تفاوت دارد (۲۵۳).بقره

۲- قیامت جای خرید و فروش نیست (۲۵۴). بقره

۳- آیه الکرسی (۲۵۵). بقره

۴- گفتگوی ابراهیم‌ (علیه السلام) و نمرود (۲۵۸). بقره

۵- پیامبری که مرد و بعد از صد سال زنده شد (۲۵۹). بقره

۶- زنده شدن چهار پرنده قطعه قطعه شده با ندای حضرت ابراهیم‌ (علیه السلام) (۲۶۰). بقره

۷- پاداش انفاق، شرایط انفاق (۲۶۱ و ۲۶۲). بقره

۸- تکریم نیازمند (۲۶۳). بقره

۹- منت باعث از بین رفتن أجر صدقه می‌شود (۲۶۴). بقره

۱۰- روغن سوخته را نذر امام زاده نکنید (۲۶۷). بقره

۱۱- وسوسه‌ی فقر از ترفندهای شیطان است (۲۶۸). بقره

۱۲- صدقه کفاره گناهان است (۲۷۱). بقره

۱۳- انفاق مخفیانه و انفاق شبانه (۲۷۴). بقره

۱۴- تشبیه رباخوار به دیوانه (۲۵۷). بقره

۱۵- ربا خواری = اعلان جنگ با خداوند و پیامبر (۲۷۹). بقره

۱۶- نوشتن قرار داد هنگام وام دادن یا معامله (۲۸۲). بقره

۱۷- شرایط شاهد در معامله (۲۸۲). بقره

۱۸- آیه معروف آمن الرسول (۲۸۵). بقره

۱۹- آیات محکم و متشابه یعنی چه؟ (۷).آل عمران

۲۰- امداد‌های غیبی در جنگ بدر (۱۳). آل عمران

۲۱- اسیر شهوات دنیوی نشوید (۱۴)آل عمران.

۲۲- بندگان واقعی خدا چه خصوصیاتی دارند (۱۶)آل عمران.

۲۳- آیه معروف شهادت (۱۸)آل عمران.

۲۴- یهودیانی که از حکم سنگسار زن و مرد مجرم فرار می‌کردند (۲۳ تا ۲۵)آل عمران.

۲۵- همه چیز به دست خداست، تعجب نکنید و اطمینان داشته باشید (۲۶ و ۲۷)آل عمران.

۲۶- مومن زیر بار حکومت و سلطه کافر نمی‌رود (۲۸)آل عمران.

۲۷- روز تجسم اعمال روزی که انسان آرزو می‌کند با اعمالش فاصله پیدا کند (۳۰)آل عمران.

۲۸- مریم سلام الله علیها الگوی زنان عصر خود- فاطمه سلام الله علیها الگوی زنان همه عصرها (۴۲)آل عمران.

۲۹- تولد یحیی علیه السلام و خصوصیات این پیامبر الهی (۳۹)آل عمران.

۳۰- بانوان به نماز جماعت اهمیت بدهند (۴۳)آل عمران.

۳۱- تولد و معجزات مسیح‌ (علیه السلام) (۴۵ تا ۶۰)آل عمران زنده کردن مردگان و شفای مریض و کور

۳۲- عیسی علیه السلام پدر نداشت در حالی که آدم علیه السلام نه پدر داشت و نه مادر در نتیجه تولد بدون پدر باعث الوهیت و خداشدن نمی گردد(۵۹)آل عمران.

۳۳- آیه مباهله و حقانیت و برتری اسلام بر مسیحیت (۶۱)آل عمران.

۳۴- جعل حقایق و کتابها و روزنامه‌های جعلی و دروغ پرداز (۷۸)آل عمران.

۳۵- هیچ پیامبری مردم را دعوت به خود نکرده و پرستش خود را ترویج نکرده (۷۹ و ۸۰)آل عمران.

۳۶- تبلیغ هر پیامبر برای پیامبر بعدی (۸۱)آل عمران.

۳۷- دل بریدن از چیزی که دوست داری باعث داخل شدن در مقام ابرار می‌گردد (۹۲)آل عمران

به این پست امتیاز دهید.
Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر